Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bepalen het recht wat je hebt als gebruiker maar geven ook aan wat wel en niet geoorloofd is.

 

Aanvaarding en wijziging van de Gebruiksvoorwaarden.

Zoekservice en reserveringssysteem.
Digendo B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om periodiek de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen, welke beschikbaar zal zijn op de website van Digendo. Voortgezet gebruik van de door Digendo aangeboden faciliteiten na dergelijke wijzigingen houdt de erkenning van de gewijzigde voorwaarden en de instemming van de Gebruiker in om gebonden te zijn aan de nieuwe bepalingen.

Algemene Voorwaarden Klanten.

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen digendo.com en de Klanten. Restaurants verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Restaurants'.
"Aanbod" verwijst naar het assortiment van producten en diensten dat door het Bedrijf wordt aangeboden en dat door de Klant via het Platform kan worden besteld. "Bestelling" duidt op een via het Platform door de Klant bij het Bedrijf geplaatste order, bestaande uit door de Klant geselecteerde items uit het Aanbod. "Klant" betreft een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst via het Platform. "Overeenkomst" omvat een contractuele relatie tussen de Klant en het Bedrijf inzake een Bestelling en de daaropvolgende bezorging of afhaling ervan. "Platform" staat voor de digitale kanalen zoals websites, applicaties, tools en andere digitale middelen van digendo.com en haar gelieerde entiteiten en zakelijke partners waarop de Service wordt aangeboden. "Bedrijf" betreft elke entiteit die producten, maaltijden, dranken en gerelateerde artikelen bereidt en verkoopt, en het Platform gebruikt voor het vormen en afhandelen van Overeenkomsten. "Bedrijfsinformatie" bevat gegevens van het Bedrijf over onder meer bedrijfs- en contactinformatie, algemene details, productaanbod (waaronder producten, maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijsstelling per product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodegebieden), bezorgkosten en minimale bestelbedragen. "Service" verwijst naar de commerciële dienstverlening en/of werkzaamheden die door digendo.com aan de Klant worden geboden, waaronder het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het desbetreffende Bedrijf. Digendo B.V., handelend voor zichzelf en namens elke natuurlijke of rechtspersoon die direct of indirect controle heeft over, gecontroleerd wordt door, of onder gemeenschappelijke controle staat met Digendo, stelt dat klachten van de Klant betreffende het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst rechtstreeks bij het betreffende Bedrijf neergelegd dienen te worden. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het Aanbod van het Bedrijf en de uitvoering van de Overeenkomst berust bij het Bedrijf zelf. Digendo B.V. vervult hierin slechts een bemiddelende rol. Digendo behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en in elke vorm - geheel of gedeeltelijk - te wijzigen. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen, welke gepubliceerd zal worden op de website van Digendo. Gebruikers worden geacht akkoord te gaan met de meest actuele versie van deze voorwaarden bij elk gebruik van de faciliteiten aangeboden door Digendo.

1. Verwerking persoonsgegevens

Verwerking persoonsgegevens.
Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Algemeen
1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking
1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen leverancier
1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.
3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.
4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.
5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevens bescherming effectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid
1. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers
1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging
1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen. De bedoelde beveiligingsmaatregelen betreffen beveiligingsmaatregelen van zaken die onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever vallen, zoals de door Opdrachtgever geïnstalleerde software, een CMS of andere scripts.

Artikel 8. Meldplicht
1. In het geval van een beveiligingslek en/of een data lek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; a) Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg; b) Wat is de (voorgestelde) oplossing; c) Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn; d) Contactgegevens voor de opvolging van de melding; e) Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: • Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit
1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging
1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

BIJLAGE – AANVULLENDE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD COMMUNICEREN (GC)
Manier van geautomatiseerd communiceren tussen verschillende systemen, zonder dat hiervoor menselijke interactie nodig is. Een online omgeving die aan Opdrachtgever door Digendo BV ter beschikking wordt gesteld met als primair doel het real-time registreren en beheren van diensten. Een aan Opdrachtgever toegekend account voor online toegang tot geautomatiseerd communiceren. Het centrale beheerpaneel dat Digendo BV beschikbaar stelt aan Opdrachtgever ten behoeve van het beheren van de door Opdrachtgever bij Digendo BV afgenomen diensten. Principe waarbij betaalde handelingen achteraf worden gefactureerd en voldaan dienen te worden op basis van de factuur. Principe waarbij betaalde handelingen worden verrekend met vooraf ingekocht en betaald tegoeden. Principe waarbij betaalde handelingen via iDeal worden verwerkt. Het onmiddellijk verwerken van aanvragen en wijzigingen door middel van een directe koppeling met de leverancier. Aanvragen en wijzigingen die door Opdrachtgever vanuit GC-account worden uitgevoerd, worden door het GC real-time bij de toepasselijke leverancier uitgevoerd middels een API. Wanneer een aanvraag of wijziging middels een API is gestart, wordt deze verwerkt Tegenhouden van deze verwerking is niet meer mogelijk. Indien de gevraagde wijziging ongewenst is, kan een nieuwe wijziging met de gewenste effecten middels het GC worden aangevraagd. Eventuele kosten die door de ongewenste wijziging zijn ontstaan, kunnen niet worden gereclameerd. Wanneer Opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van het GC-account en geen actieve diensten of openstaande facturen meer in het GC-account aanwezig zijn, kan het GC-account worden afgesloten. Eventueel resterend saldo wordt middels een creditfactuur aan de Klantenpagina beschikbaar gemaakt. Op verzoek van Opdrachtgever kan deze creditfactuur op een door Opdrachtgever aangewezen bankrekening worden teruggestort.

2. Informatie en reserveren

Informatie en reserveren
2.0
Diensten: Wanneer u gebruik maakt van diensten van digendo, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klanten systeem van de digendo B.V. en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren zoals o.a. het reserveringssysteem. Zie ook uitleg diensten op Privacy beleid.

3. Verzamelen van data gegevens

Data eigendom
3.0
Gegevens die worden verzameld van gasten c.q. klanten d.m.v. digendo reserveringssysteem worden en blijven eigendom van digendo B.V.

3.1
Bij wet is bepaald dat databases nadrukkelijk het intellectuele eigendom zijn van de samenstellers, dit houdt in dat de verkregen data en informatie bewerkt en gefilterd wordt door digendo B.V. en dus eigenaar is van deze resultaten.
3.2
Persoonsgegevens zoals b.v. mailaccounts, naam en adresgegevens die d.m.v een export in de database van digendo B.V. wordt geïmporteerd worden hierdoor eigendom van digendo B.V. Aangezien deze gegevens volgens de AVG wet geborgd worden door alle veiligheidsnormen van digendo B.V.

4. Privacy, reclame per e-mail

Privacy, reclame per e-mail
4.0
De bescherming van de door leden ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor digendo. digendo zet zich in om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Voor meer informatie lees ons privacybeleid.

4.1
digendo verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) alleen als wij uw toestemming hebben of indien een wettelijke bepaling het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, toestaat.

4.2
digendo zal alleen gegevens ophalen, verwerken en gebruiken die essentieel zijn voor het gebruik en de werking van de websites/apps en de diensten die worden aangeboden. Voor het gebruik van de optie ‘digendo Booking’ gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van zijn/haar bankgegevens door digendo B.V., die deze gegevens aan de desbetreffende bedrijfsvorm sites zal overdragen ten behoeve van de voltooiing van de reservering.

4.3
Als de gebruiker tijdens de registratie voor de Community of op een ander moment tijdens het gebruik van de diensten van digendo heeft toegestemd om informatie over digendo te ontvangen, dan zal de gebruiker periodieke productinformatie ontvangen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een schriftelijke mededeling of via e-mail. De toestemming om e-mails te ontvangen volgt na de bevestigingsmail van digendo. Door te klikken op de link in de e-mail, stemt u toe om nieuwsbrieven te ontvangen.

5. Account blokkeren

Account blokkeren
5.0
digendo behoudt het recht om de toegang tot de account van een gebruiker te ontzeggen en hun registratie binnen een termijn van een week na ontvangst van relevante informatie over het ongepast gebruik op de website, te verwijderen. De gebruiker kan ook zijn eigen account opzeggen. Het recht op onmiddellijke beëindiging wegens dringende redenen blijft onaangetast.

6. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
6.0
digendo en de gebruiker zijn beide niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie op digendo geplaatst door gebruikers. Er wordt geen advies of informatie gegeven door digendo betreffende het selecteren van accommodaties.

6.1
Alle overeenkomsten die ontstaan zijn via deze service, zijn tussen de digendo gebruiker en de respectievelijke externe reserveer site. digendo treedt op geen enkel moment op als organisator. De algemene voorwaarden van de betreffende organisator zijn van toepassing, met name wat betreft het recht om te annuleren. De betaling, reservering, etc. gebeurt op de reserveer site in kwestie. U dient dan ook hen te contacteren indien er een probleem is. digendo is niet betrokken in dergelijke contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen de digendo gebruiker en de desbetreffende externe reserveer site.

6.2
digendo garandeert de juistheid van de inhoud, geüpload door reserveringssites of door de leden van de Community, niet. digendo heeft geen invloed op deze informatie (met name afbeeldingen, beoordelingen, etc.). De publicatie van gebruikergegenereerde content op digendo, geeft niet de mening van digendo weer. digendo claimt deze inhoud niet als zijn eigen inhoud.

6.3
Hyperlinks, reclamebanners, bedrijfsgegevens van accommodaties, aanbieders en dergelijke zijn verkregen via reserveringssites en de community en zijn daarom geen aanbevelingen of vertegenwoordiging van digendo. Voor technische redenen, geen van de prijsupdates die wij ontvangen van de reserveringssites worden direct gedaan. digendo is niet aansprakelijk voor prijzen of beschikbaarheid en digendo neemt deze specifieke informatie niet over als inhoud van zichzelf..

6.4
digendo is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. Bovendien is digendo alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen. digendo garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud.

6.5
digendo maakt gebruik van diverse foto/beeld/media materiaal, wij hebben getracht iedere rechthebbende te traceren. Dit is helaas niet bij al het materiaal gelukt, bent u of kent u een recht hebbende geef dit dan door via info@digendo.com.

6.6
digendo maakt gebruik van stockphoto's/media van o.a. JeShoots, Freepik, Unsplash, Google, YouTube, Facebook.

7. Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie

Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie
7.0
De wetten van het Nederlands recht zijn van toepassing. Plaats van jurisdictie is het adres van digendo B.V. in Nederland als beide partijen rechtspersonen zijn of als zodanig behandeld worden door de regels van de plaats van jurisdictie.

8. Rechthebbende Beeld- en/of tekst

Beeld- en/of tekstrecht
8.0
Digendo maakt gebruik van eigen, maar ook stock materieel voor foto's. Deze laatst genoemde zijn afkomstig van freepik.com een website met beeld materieel wat 'vrijelijk' te gebruiken is. Digendo maakt tevens gebruik van AI (Artificial Intelligence) voor tekst en beeldmateriaal. Het kan voorkomen dat een bericht / citaat / nieuwsbericht op onze website verschijnt waar wij niet het tekstrecht over hebben, als u deze tekst (of beeldmateriaal) tegen komt en u heeft hier het recht over of u kent de persoon. Horen wij dit graag via info@digendo.com.